Support
Luscinia Shop
02 6137402 , 613 9673
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วัฒนธรรมในความหมายทางสังคมวิทยา

วันที่: 2011-12-16 15:28:03.0view 14655reply 0

 

วัฒนธรรมในความหมายทางสังคมวิทยา

 

 

      วัฒนธรรมตุ๊กตาในความหมายทางสังคมวิทยา หมายถึงวิถการดาเนนชวต กระสวนแหงพฤติกรรมและบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษยด้สร้างขึ้น ตลอดจนความคิด ความเชื่อและความรู้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ เกิดจากการเรียนรู้ การสร้างสมของมนุษย์และสามารถถ่ายทอดกันได้จากสังคมหนึ่งไปอีกสังคมหนึ่ง จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนรุ่นต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม ความหมายของวัฒนธรรมซึ่งเป็นความหมายทางวิชาการสังคมศาสตร์มีความหมายกว้างขวางมากโดยหมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตอยู่ในโลก อาจเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้สอยตลอดจนความรู้เเละ เทคนิควิธีการต่างๆ ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎข้อบังคับความ ประพฤติต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมจริยธรรมศาสนาความเชื่อ ศิลปหัตถกรรมเป็นต้น สิ่งที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นมานี้จะเป็นวัฒนธรรมได้ก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่ในกลุ่มสังคมเดียวกันนั้นเห็นชอบเเละรับไปใช้ร่วมกันวัฒนธรรมจึงเป็นแบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมหนึ่งซึ่งคนในสังคมอื่นจะเห็นว่าดีหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าคนในสังคมนั้นยอมรับที่จะเป็นอยู่ด้วยชีวิตแบบนั้น แล้ว นั่นคือวัฒนธรรมของสังคมนั้น วัฒนธรรมตุ๊กตาในความหมายทางวิชาการจึงไม่เกี่ยวกับความเจริญงอกงามหรือสิ่งที่ดีงาม

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: Sun Jun 24 20:08:45 ICT 2018

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0

 

ตุ๊กตาน่ารักๆสำหรับคนที่คุณรัก ของใช่น่ารักๆ ของใช้ดนตรีโดนๆ ไม่ซ้ำใคร